เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ปวช.และ ปวส. ปีการศึกษา 2562 สมัครเรียนได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ (บ้านฉาง) หรือ สอบถามข้อมูล โทร. 038-604741 ต่อ 103 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี

AmazingCounters.com 

 

 

 

อบรมเรื่องทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน ณ หอประชุมชัยพฤก

โดย ดร.ไพฑูรย์ วชิรวงศ์ภิญโญ

การอบรมบุคลากร เรื่องบทเรียนออนไลน์

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน

ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ณ SPACE INSPIRIUM

นิเทศฝึกงานนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแผนกโลจิสติกส์ ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2561

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ณ สวนนงนุชพัทยา

พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาชีพในสถานประกอบการ

 

  แสดงทั้งหมด>>>

ตามรอยพ่อหลวง "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

สารเสพติด

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เกร็ดความรู้สุขภาพ

เทคนิคการเรียนให้เก่ง!!!