1. ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ          รหัสสถานศึกษา   21100042
  2. ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง  ปี พ.ศ  2551 ปัจจุบัน  ตั้งอยู่เลขที่ 111/7 หมู่ที่3  ถนนสุขุมวิท    ตำบลบ้านฉาง  อำเภอบ้านฉาง   จังหวัดระยอง
   รหัสไปรษณีย์ 21130   โทรศัพท์ (038) 604741  โทรสาร (038) 604742
   E-mail  EQS.akbanchang@hotmail.com
  3. ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด  ระยองเขต (ที่)  1

  โรงเรียนอักษรบริหารธุรกิจ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ”   เปลี่ยนแปลงชื่อภาษาอังกฤษ จากเดิม AKSORN BUSINESS ADMINISTRATION COLLEGE เปลี่ยนเป็น AKSORN BUSINESS ADMINISTRATION TECHNOLOGICAL COLLEGE”   ตั้งอยู่ที่เลขที่ 111/7 ม.3  ถ.สุขุมวิท  ต.บ้านฉาง  จ.ระยอง 21130   เปิดดำเนินกิจการโรงเรียนเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2551 โดยมี อาจารย์นิคม หมดราคี เป็นผู้รับใบอนุญาต ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น   ดร.มัลลิกา จันตะบุตร เป็นผู้รับใบอนุญาต  และผู้จัดการ

  ความรู้ดี  หมายถึง  นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในบทเรียนจัดหาครูอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ  เมื่อนักเรียนนักศึกษาสำเร็จแล้วสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพได้และที่สำคัญ คือ ต้องเป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรมมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
  ทักษะเยี่ยม  หมายถึง โรงเรียนเน้นให้นักเรียน ฝึกฝนปฏิบัติ สร้างประสบการณ์ ผู้เรียนก็จะมีความชำนาญ  ในเรื่องของ การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

  เปี่ยมวินัย  หมายถึง  ความมีวินัยในตนเองเรื่อง การเรียน การทำงาน  ไม่ฟุ่มเฟือยไม่สุรุ่ยสุร่าย ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น  มีความสำนึก ความรับผิดชอบในหน้าที่   ปฏิบัติตามระเบียบ ตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียน ของบ้าน ของสังคม

   

 

 

 

 

                      
   
 
 
 
ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
 
ฝ่ายวิชาการ
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 
ประวัติวิทยาลัย
 
 
 
 
 
 
 
แบบประเมินผู้บริหาร
 
ข้อมูลสารสนเทศ 8 ประเภท
 
 
 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
การขาย - การตลาด
 
การบัญชี
 
 
 
 
 
 
สำนักประกันคุณภาพ  
 
 
MOU
 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 
Counter
 
   
   
  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
111/7 หมู่ 3 ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง จังหวัดระยอง  21130
โทร. 0-3860-4741 Fax. 0-3860-4742